REGULAMIN OŚRODKA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE

 

 1. Zadania Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.
 3. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.
 4. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.
 5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz wyjątkowo agresywnych zagrażających personelowi i innym zwierzętom przebywającym w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.
 6. Współpraca z Lekarzem Weterynarii w zakresie:
 • szczepień ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie;
 • niesienia pomocy bezpańskim zwierzętom, rannym w wypadkach drogowych po dostarczeniu ich do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, przez powołane i przeszkolone służby
 1. Ograniczanie populacji zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, zgodnie z zapisami poszczególnych umów zawartych z gminami i miastami w ramach współpracy.
 2. Koty będące osobnikami wolno żyjącymi po wykonaniu zabiegu zostają wypuszczane wolno.
 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, oraz odbiór powypadkowych zwierząt w granicach administracyjnych gminy lub miasta w ramach współpracy:
 • wyłapywanie zwierząt (również przy pomocy środków farmakologicznych jeśli zajdzie taka potrzeba) wskazanych przez osoby upoważnione w ramach współpracy;
 • zapewnienie wyjazdów w celu odbioru powypadkowych zwierząt niezwłocznie od chwili zgłoszenia przez osoby upoważnione w ramach współpracy;
 • wyłapywanie i transport zwierząt przy pomocy urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, posiadającymi stosowne certyfikaty;
 • transport zwierząt pojazdem dopuszczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • utylizację zwierząt padłych lub poddanych eutanazji poprzez przekazanie firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

 

 1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 2. Zwierzęta bezpańskie przyjmowane są do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie przez kierownika lub pracownika przez niego wyznaczonego po uprzednim zgłoszeniu przez osoby upoważnione w ramach współpracy.
 3. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru w którym zostaje założona mu karta, w której znajdują się następujące dane:
 • Dane identyfikacyjne: numer ewidencyjny według rejestru schroniska, nazwę dostarczającego, miejsce znalezienia lub odbioru, nazwę gminy z której terenu pochodzi, numer mikroczipa oraz datę jego wszczepienia, gatunek, rasa, przypuszczalny wiek, płeć, rozmiar, umaszczenie;
 • Dane rejestracyjne: datę dostarczenia, numer boksu, termin kwarantanny, datę kastracji/sterylizacji, typ przyjęcia, dane wprowadzającego dane oraz przyjmującego, inne uwagi dotyczące przyjęcia.
 1. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony prowadzi rejestr:
 • z przeprowadzonych interwencji;
 • zwierząt dostarczonych do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie z podziałem na poszczególne gminy lub miasta z których zostały dostarczone w ramach współpracy – w którym zamieszcza wszystkie niezbędne informacje o zwierzęciu do momentu opuszczenia Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.
 1. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu lub poddaniu eutanazji zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).
 2. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość przetrzymywane są w oddzielnych pomieszczeniach.
 3. Po przyjęciu do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami, zwierzę poddawane jest 15 dniowej kwarantannie celem wykluczenia chorób np. wścieklizna, po tym czasie zostaje zaszczepione i zaczipowane, a następnie objęte programem adopcyjnym.
 4. Zwierzę może zostać zwrócone do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie w okresie do 7 dni od dnia adopcji, jeśli adoptujący stwierdzi, że zwierzę nie spełniło jego oczekiwań (np. jest zbyt agresywne lub zbyt ciche, wystraszone)

 

 • Czystość i pielęgnacja zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 1. W celu zachowania w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie należytych warunków higienicznych :
 • Na bieżąco usuwane są nieczystości;
 • Dba się o czystość i stan techniczny urządzeń i budynków wykorzystywanych w codziennej pracy;
 • Utrzymuje się w czystości naczynia do wody i karmy dla zwierząt.
 1. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt :
 • Odświeża się lub wymieniane posłania, ściółkę lub żwir znajdujący się w kojcach;
 • W razie potrzeby zwierzęta pooddaje są dezynsekcji;
 • Personel informuje kierownika o zaistniałych stanach chorobowych u zwierząt;
 • Przestrzega się są norm żywieniowych i zoohigienicznych.
 1. Stosuje się do instrukcji i zasad przeprowadzania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji.

 

 1. Przekazywanie do adopcji oraz odbiór zwierząt z Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 2. Zwierzęta są wydawane osobom, które są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony uzyskuje jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, w jakich warunkach zamierza opiekować się i do jakiego celu ma służyć mu zwierzę – obowiązkowe wypełnienie ankiety przedadopcyjnej.
 3. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie mają obowiązek odebrania zwierzęcia po udokumentowaniu prawa własności (np. umowa adopcyjna), a także udokumentowaniu aktualnych szczepień.
 4. Nie ma możliwości wydania psów bez aktualnych szczepień, chyba że właściciel udokumentuje, że zwierzę jest w trakcie leczenia lub jest inne przeciwwskazanie weterynaryjne do wykonania szczepienia.
 5. Niewydawane są zwierząt:
 • Osobom poniżej 18 roku życia;
 • Osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia ( dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby );
 • Osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym;
 • Osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nimi, lub z braku należytej opieki;
 • Osobom podejrzanym o spekulację lub handel zwierzętami;
 • Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest odbiór przez właściciela.
 1. Kierownik bądź osoba przez niego upoważniona zapisuje w rejestrze wydań zwierząt po okazaniu dowodu osobistego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, pesel, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym , własnoręcznym podpisem. Ośrodek wydaję książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień oraz dowód wpłaty w przypadku przekazania darowizny na rzecz ośrodek lub uiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia.
 2. Adopcje przeprowadza się zgodnie z regulaminem Adopcji Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

 

 1. Godziny przyjęć interesantów w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
 3. W soboty w godzinach od 9.00 do 12.00
 4. Wyjątkiem są dni w których przeprowadza się dezynfekcje, dezynsekcje lub deratyzacje terenu Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

 

 1. Działalność Hotelowa Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie
 2. Ośrodek Opieki nad Zwierzętami nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.

W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do właściciela Ośrodka Opieki nad Zwierzętami.

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania tj. 01.01.2020 r.