REGULAMIN ADOPCJI ORAZ ODBIORU ZWIERZĄT

 1. Zwierzęta są wydawane do adopcji po minimum 15-dniowej kwarantannie i odbytych szczepieniach.
 2. Właściciele zagubionych zwierząt przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie mogą je odebrać w okresie kwarantanny jeśli udokumentują prawo własności (np. umowa adopcyjna, zdjęcie) oraz udokumentują, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie lub w przypadku zwierząt poniżej 4 miesiąca aktualne szczepienia na choroby wirusowe. W przypadku braku szczepień ustala się termin odbioru zwierzęcia, po zaszczepieniu przez lekarza weterynarii obsługującego Ośródka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.
 3. Zwierzęta przekazywane są do adopcji w dobrym ogólnym stanie zdrowia, zaszczepione przeciwko wściekliźnie lub w przypadku zwierząt poniżej 4 miesiąca zaszczepione na choroby wirusowe, odpowiednio oznakowane za pomocą mikroczipa, wykastrowane lub wysterylizowana oraz posiadające książeczkę zdrowia lub kartę zwierzęcia z informacjami o szczepieniach, zabiegach oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.
 4. Dopuszcza się wydawanie zwierząt nie wykastrowanych lub wysterylizowanych, jeśli lekarz weterynarii stwierdził przeciwwskazanie do wykonania tego zabiegu lub adoptujący podpisze oświadczenie, że przeprowadzi zabieg we własnym zakresie w okresie jednego miesiąca od dnia adopcji, a w przypadku szczeniąt w okresie 3 miesięcy od dnia adopcji.
 5. Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych będących w trakcie leczenia w przypadku, gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy Lekarz Weterynarii i Kierownik Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie zdecydują, że wydanie chorego zwierzęcia, odbędzie się z korzyścią dla niego, a osoba adoptująca podpisze odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowotnego adoptowanego zwierzęcia oraz konieczności kontynuowania leczenia na własny koszt.
 6. Zwierzęta przekazywane są do adopcji we wcześniej ustalonych terminach, które ustalane są indywidualnie do każdego zwierzęcia przez Kierownika lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. Zwierzę może być adoptowane, jedynie przez osoby, które są w stanie zapewnić zwierzęciu prawidłową opiekę.
 8. Z czynności wydania zwierzęcia Kierownik lub wyznaczony przez niego Pracownik sporządza umowę adopcyjną, podpisywaną przez niego oraz osobę adoptującą, której kopię wydaje się adoptującemu.
 9. Zwierzęta przyjmowane do naszego Ośrodka są oznakowane za pomocą mikroczipa i podlegają obowiązkowej rejestracji, w związku z czym, adoptujący zobowiązany jest do podpisania dowodu rejestracji zwierzęcia, którego kopię otrzymuje lub rejestracji zwierzęcia jeśli baza danych zwierząt w której zwierzę jest zarejestrowane nie daje możliwości takiej rejestracji przez schronisko.
 10. Każda osoba adoptująca zwierzę z Ośrodka , w tym dotychczasowy właściciel zwierząt, zobowiązani są do :
 • posiadania dowodu osobistego;
 • posiadania zaświadczenie o adresie stałego lub tymczasowego zameldowania jeśli taka informacja nie znajduje się w dowodzie osobistym (istnieje możliwość odejścia od tego obowiązku w przypadku właścicieli odbierających swoje zwierzęcia);
 • przypadku osób posiadających tymczasowy adres zameldowania posiadania zgody właściciela lokalu mieszkalnego do przebywania w nim adoptowanego zwierzęcia (w zgodzie musi znajdować się numer kontaktowy do właściciela zajmowanego lokalu mieszkalnego);
 • oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami co do jego pielęgnacji, żywienia lub ewentualnego leczenia udzielonymi przez pracownika Ośrodka;
 • podpisania umowy adopcyjnej lub dokumentu odbioru zwierzęcia;
 • podpisania dowodu rejestracji zwierzęcia jeśli zwierzę nie było wcześniej oznakowane;
 • posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (smyczy, obroży, klatki transportowej ,itp.);
 • traktowania zwierzęcia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i przestrzegania zapisów tej ustawy;
 • zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego wyżywienie, wody i schronienia;
 • zapewnienia opieki weterynaryjnej, szczepień oraz potrzebnych zabiegów higienicznych;
 • zaopatrzenia w obrożę z adresem i numerem telefonu;
 • nie wypuszczania zwierzęcia na tereny otwarte;
 • w przypadku gdy nie będzie mógł zapewnić zwierzęciu właściwych warunków, poszukania nowego opiekuna, któremu przekaże zwierzę nieodpłatnie na podstawie umowy adopcyjnej, a jej kopię prześle do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie;
 • powiadomienia odpowiednich służb i instytucji o zaginięcia zwierzęcia oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, zmierzających do jego odnalezienia,
 1. Nie wolno wydawać zwierząt :
 • osobą nie posiadającym adresu zameldowania, wyjątkiem będą tylko osoby które przedstawią zgoda właściciela lokalu mieszkalnego na jego użytkowanie oraz zgodę na przebywanie w tym miejscu adoptowanego zwierzęcia;
 • chorych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 5;
 • szczeniąt i kociąt przy matce do 8 tygodnia życia;
 • odebranych właścicielowi decyzją administracyjną do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku zwierząt;
 • co do których ustalono właściciela do czasu przeniesienia własności na nowego właściciela na podstawie umowy lub do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku zwierząt;
 • osobom , które nie ukończyły 18-go roku życia;
 • osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia;
 • osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających;
 • osobom agresywnym;
 • osobom znanym z niewłaściwego, niehumanitarnego traktowania zwierząt;
 • osobom, co do których istnieje podejrzenie handlu zwierzętami;
 • osobom, które kilkakrotnie zwracały adoptowane zwierzę;
 1. Kierownik lub Pracownik przez niego upoważniony, po przeprowadzonym procedur przedadopcyjnych (wypełnienie ankiety, przeprowadzenie rozmowy, ewentualne spacery lub wizyty przedadopcyjne) może, ze względu na dobro zwierzęcia, odmówić oddania go do adopcji.
 2. Osobie Adoptującej zwierzę przysługuje prawo zwrotu zwierzęcia w ciągu 7 dni od dnia adopcji jeśli zwierzę nie spełnia oczekiwań adoptującego.

Zasady wydawania zwierząt są dostępne w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Obowiązuje od dnia 27.04.2020