Regulamin Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W WĘGROWIE


I. Zadania Ośrodka

 1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.
 2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku.
 3. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.
 4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz wyjątkowo agresywnych zagrażających personelowi Schroniska i innym zwierzętom w nim przebywającym.
 5. Współpraca z Lekarzem Weterynarii w zakresie:
  szczepień ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie
  niesienie pomocy bezpańskim zwierzętom, rannym w wypadkach drogowych po dostarczeniu ich do ośrodka przez powołane i przeszkolone służby
 6. Ograniczanie populacji zwierząt w ośrodku. Stosowanie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt przebywających w ośrodku, w przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od zakończenia kwarantanny nie znaleziono nowego właściciela.
  Koty jako osobniki wolno żyjące zostają wypuszczane wolno.
 7. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do schroniska, oraz odbiór padłych i powypadkowych zwierząt w granicach administracyjnych gminy lub miasta.
  wyłapywanie zwierząt (również przy pomocy środków farmakologicznych jeśli zajdzie taka potrzeba) wskazanych przez wyznaczoną osobę z Urzędu Miasta lub Gminy.
  zapewnienie wyjazdów w celu odbioru powypadkowych zwierząt niezwłocznie od chwili zgłoszenia przez wyznaczoną osobę z Urzędu Miasta lub Gminy.
  wyłapywanie i transport zwierząt przy pomocy urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, posiadającymi stosowne certyfikaty.
  transport zwierząt pojazdem dopuszczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  utylizację zwierząt padłych przez przekazanie firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

II Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Ośrodku

 1. Zwierzęta przyjmowane są do ośrodka przez kierownika, lub pracownika przez niego wyznaczonego.
 2. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru, w którym wyszczególniony zostaje:
  opis zewnętrzny
  płeć
  dane personalne osoby doprowadzającej, wpis zawiera datę, miejsce znalezienia zwierzęcia oraz inne okoliczności towarzyszące całemu zdarzeniu. Dane te mogą być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia.
 3. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony prowadzi rejestr:
  z przeprowadzonych interwencji– zwierząt dostarczonych do ośrodka w którym zamieszcza wszystkie niezbędne informacje zwierzęciu do momentu opuszczenia ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu lub uśpieniu zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).
 5. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość przetrzymywane są w oddzielnych pomieszczeniach.
 6. Po przyjęciu do ośrdodka zwierzę poddawane jest 15 dniowej kwarantannie celem wykluczenia chorób np. wścieklizna, po tym czasie zostaje zaszczepione i zaczipowane a następnie objęte programem adopcyjnym.
 7. Zwierzę może zostać zwrócone do ośrodka w okresie do 7 dni od dnia adopcji, jeśli adoptujący stwierdzi, że zwierzę nie spełniło jego oczekiwań ( np. jest zbyt agresywne lub zbyt ciche, wystraszone )

III Czystość i pielęgnacja zwierząt

 1. W celu zachowania w Ośrodku należytych warunków higienicznych :
  Na bieżąco usuwane są nieczystości
  Dbanie o czystość i stan techniczny urządzeń i budynków wykorzystywanych w codziennej pracy
  Utrzymywanie w czystości naczynia do wody i karmy dla zwierząt.
 2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt :
  Odświeżane są lub wymieniane posłania, ściółkę lub żwir znajdujący się w kojcach
  W razie potrzeby zwierzęta poddawane są dezynsekcji
  Personel ośrodka informuje kierownika o zaistniałych stanach chorobowych u zwierząt
  Przestrzegane są norm żywieniowych i zoohigienicznych.
 3. Stosowanie się do instrukcji i zasad przeprowadzania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji.


IV Wydawanie zwierząt

 1. Zwierzęta są wydawane ludziom, którzy są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Kierownik ośrodka lub pracownik przez niego wyznaczony uzyskuje jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, w jakich warunkach zamierza opiekować się i do jakiego celu ma służyć mu zwierzę.
 2. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w ośrodku mają obowiązek odebrania zwierzęcia po udokumentowaniu prawa własności (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie ).
 3. Nie ma możliwości wydania psów bez aktualnych szczepień.
 4. Niewydawane są zwierząt:
  Osobom poniżej 18 roku życia
  Osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia ( dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby ).
  Osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym
  Osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nimi, lub z braku należytej opieki.
  Osobom podejrzanym o handel zwierzętami
  Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest odbiór przez właściciela
 5. Kierownik ośrodka bądź osoba przez niego upoważniona zapisuje w rejestrze wydań zwierząt po okazaniu dowodu osobistego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, pesel, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym , własnoręcznym podpisem. Ośrodek wydaję książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień oraz dowód wpłaty w przypadku przekazania darowizny na rzecz ośrodek.

VI Godziny przyjęć w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00

VII Działalność Hotelowa

Ośrodek nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.

W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do właściciela Ośrodka.