Regulamin Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W WĘGROWIE


I. Zadania Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.

 2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

 3. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, jednocześnie zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.

 4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz wyjątkowo agresywnych zagrażających personelowi i innym zwierzętom przebywającym w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

 5. Współpraca z Lekarzem Weterynarii w zakresie:
  szczepień ochronnych psów i kotów przeciwko wściekliźnie;
  niesienia pomocy bezpańskim zwierzętom, rannym w wypadkach drogowych po dostarczeniu ich do Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. przez powołane i przeszkolone służby

 6. Ograniczanie populacji zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, zgodnie z zapisami poszczególnych umów zawartych z gminami i miastami w ramach współpracy.

 7. Koty samodzielne jako osobniki wolno żyjące po wykonaniu zabiegu zostają wypuszczane wolno.

 8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, oraz odbiór powypadkowych zwierząt w granicach administracyjnych gminy lub miasta w ramach współpracy:
  wyłapywanie zwierząt (również przy pomocy środków farmakologicznych jeśli zajdzie taka potrzeba) wskazanych przez osoby upoważnione w ramach współpracy;
  zapewnienie wyjazdów w celu odbioru powypadkowych zwierząt niezwłocznie od chwili zgłoszenia przez osoby upoważnione w ramach współpracy;
  wyłapywanie i transport zwierząt przy pomocy urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, posiadającymi stosowne certyfikaty;
  transport zwierząt pojazdem dopuszczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  utylizację zwierząt padłych lub poddanych eutanazji poprzez przekazanie firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

II Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 1. Zwierzęta bezpańskie przyjmowane są do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie przez kierownika, lub pracownika przez niego wyznaczonego po uprzednim zgłoszeniu przez osoby upoważnione w ramach współpracy.

 2. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru w którym zostaje założona mu karta, w której znajdują się następujące dane:
  Dane identyfikacyjne: numer ewidencyjny według rejestru schroniska, nazwę dostarczającego, miejsce znalezienia lub odbioru, nazwę gminy z której terenu pochodzi, numer mikroczipa oraz datę jego wszczepienia, gatunek, rasa, przypuszczalny wiek, płeć, rozmiar, umaszczenie;
  Dane rejestracyjne: datę dostarczenia, numer boksu, termin kwarantanny, datę kastracji/sterylizacji, typ przyjęcia, dane wprowadzającego dane oraz przyjmującego, inne uwagi dotyczące przyjęcia;

 3. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony prowadzi rejestr:
  z przeprowadzonych interwencji;

  – zwierząt dostarczonych do Ośrodka opieki nad Zwierzętami w Węgrowie z podziałem na poszczególnej gminy lub miasta z których zostały dostarczone w ramach współpracy w którym zamieszcza wszystkie niezbędne informacje zwierzęciu do momentu opuszczenia Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

 4. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby wzywa lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu lub poddaniu eutanazji zwierzęcia (dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).

 5. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierną pobudliwość przetrzymywane są w oddzielnych pomieszczeniach.

 6. Po przyjęciu do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami,zwierzę poddawane jest 15 dniowej kwarantannie celem wykluczenia chorób np. wścieklizna, po tym czasie zostaje zaszczepione i zaczipowane a następnie objęte programem adopcyjnym.

 7. Zwierzę może zostać zwrócone do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Wegrowie w okresie do 7 dni od dnia adopcji, jeśli adoptujący stwierdzi, że zwierzę nie spełniło jego oczekiwań ( np. jest zbyt agresywne lub zbyt ciche, wystraszone )

III Czystość i pielęgnacja zwierząt w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 1. W celu zachowania w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie należytych warunków higienicznych :
  Na bieżąco usuwane są nieczystości;
  Dba się o czystość i stan techniczny urządzeń i budynków wykorzystywanych w codziennej pracy;
  Utrzymuje się w czystości naczynia do wody i karmy dla zwierząt.

 2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt :
  Odświeża się lub wymieniane posłania, ściółkę lub żwir znajdujący się w kojcach;
  W razie potrzeby zwierzęta pooddaje są dezynsekcji;
  Personel informuje kierownika o zaistniałych stanach chorobowych u zwierząt;
  Przestrzega się są norm żywieniowych i zoohigienicznych.

 3. Stosuje się do instrukcji i zasad przeprowadzania dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji.


IV Przekazywanie do adopcji oraz odbiór zwierząt z Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 1. Zwierzęta są wydawane osobom, które są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Kierownik lub pracownik przez niego wyznaczony uzyskuje jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, w jakich warunkach zamierza opiekować się i do jakiego celu ma służyć mu zwierzę.

 2. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie mają obowiązek odebrania zwierzęcia po udokumentowaniu prawa własności (np. umowa adopcyjna), a także udokumentowaniu aktualnych szczepień.

 3. Nie ma możliwości wydania psów bez aktualnych szczepień, chyba że właściciel udokumentuje, że zwierzę jest w trakcie leczenia lub jest inne przeciwwskazanie weterynaryjne do wykonania szczepienia.

 4. Niewydawane są zwierząt:
  Osobom poniżej 18 roku życia;
  Osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia ( dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kota koszyka lub torby );
  Osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, niezrównoważonym i zbyt pobudliwym;
  Osobom, którym wcześniej zostało zabrane zwierzę z powodu znęcania się nad nimi, lub z braku należytej opieki;
  Osobom podejrzanym o handel zwierzętami;
  Zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących opiekujących się szczeniakami suk, karmiących opiekujących się kociętami kotek. Szczeniąt i kociąt przed 8 tygodniem życia. Wyjątkiem od powyższej zasady jest odbiór przez właściciela.

 5. Kierownik bądź osoba przez niego upoważniona zapisuje w rejestrze wydań zwierząt po okazaniu dowodu osobistego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, pesel, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym , własnoręcznym podpisem. Ośrodek wydaję książeczkę zdrowia zwierzęcia, świadectwo szczepień oraz dowód wpłaty w przypadku przekazania darowizny na rzecz ośrodek lub uiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia.

 6. Adopcje przeprowadza się zgodnie z regulaminem Adopcji Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

VI Godziny przyjęć interesantów w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

 2. W soboty w godzinach od 9.00 do 12.00

 3. Wyjątkiem są dni w których przeprowadza się dezynfekcje, dezynsekcje lub deratyzacje terenu Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

VII Działalność Hotelowa Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

 1. Ośrodek Opieki nad Zwierzętami nie prowadzi działalności hotelowej na swoim terenie.

W sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do właściciela Ośrodka Opieki nad Zwierzętami.

Regulamin obowiązuje od dnia podpisania tj. 01.01.2020 r.