Regulamin Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie dot. Zwierząt z terenu gminy Grudziądz

REGULAMIN OŚRODKA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY GRUDZIĄDZ

I. Podstawa prawna

1. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 856).

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

II. Zadania Ośrodka

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, w szczególności psów i oswojonych kotów z terenu gminy Grudziądz wskazanych lub dostarczonych przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Grudziądzu lub Policję.

2. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.

3. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

4. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Ośrodku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.

5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt zgodnie z działem VIII niniejszego Regulaminu.

6. Stworzenie humanitarnych warunków bytowania poprzez :

– zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

– prowadzenie konsekwentnie sterylizacji albo kastracji psów i kotów jeśli pomimo zastosowanego programu adopcyjnego w przeciągu miesiąca od zakończenia kwarantanny nie znaleziono nowego właściciela.

7. Promowanie adopcji.

8. Oznakowanie psów mikroczpiem ( po wcześniejszym sprawdzeniu, czy pies nie jest oznakowany ) oraz zarejestrowania go w bazie danych, w której aktualnie prowadzone są dane psów z terenu Gminy Grudziądz”

III. Obowiązki personelu Ośrodka

1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu podrażnionych i apatycznych.

2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w Ośrodku jak i poza nim pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.

3. Przy zabieraniu zwierząt rannych, pracownicy Ośrodka obowiązani są do posługiwania się noszami.

4. W przypadku potrzeby doprowadzenia do lecznicy weterynaryjnej zwierzęcia, które pokąsało człowieka, pracownicy Ośrodka obowiązani są do doprowadzenia zwierzęcia przy użyciu rękawic i innych przewidzianych zabezpieczeń, które Ośrodek posiada wg Warunków zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt.

5. Kierownik Ośrodka lub osoba przez niego wyznaczona odpowiedzialny jest za terminowe przeprowadzanie zabiegów: deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.

IV. Przyjmowanie zwierząt do Ośrodka

1. Do Ośrodka przyjęte zostaje każde bezdomne zwierzę ( pies i oswojony kot) wskazane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Grudziądzu lub Policję.

2. Ośrodek przyjmuje zgłoszenia o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt wskazanych przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Grudziądzu lub Policję, w celu wysłania pracownika, który doprowadzi zwierzę do schroniska, przez 24h na dobę. Wyłapanie zwierzęcia odbywa się do 1 godzin od momentu zgłoszenia.

3. Zwierzęta są przyjmowane przez kierownika Ośrodka lub pracownika przez niego upoważnionego. Upoważnienie pracownika nie musi być w szczególnej formie, stanowi jedynie uzgodnienie Kierownika z konkretnym pracownikiem Ośrodka.

4. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, danymi podmiotu przekazującego, opisem maści i płci zwierzęcia oraz jego oznakowaniem, gatunek i wiekiem.

5. Lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka dokonuje oględzin nowoprzybyłego zwierzęcia.

6. Zwierzęta nowoprzybyłe umieszczane są w wyznaczonym pomieszczeniu w celu odbycia kwarantanny wykluczającej zarażenie chorobą zakaźną zdrowych zwierząt.

7. Każde nowoprzybyłe zwierzę po odbyciu 15 dniowej kwarantanny ( chyba, że zasady praktyki lekarsko – weterynaryjnej mówią inaczej), zostaje zaszczepione przeciw wściekliźnie lub chorobom zakaźnym oraz poddane zwalczaniu pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

8. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta nowoprzybyłe są odseparowywane od zwierząt, które są już po kwarantannie. Separować zwierzęta należy według następujących kryteriów:

– psy i koty,

– zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe,

– szczeniaki i kotki od zwierząt dorosłych (chyba, że są karmione przez samice),

– samce od samic mających cieczkę,

– zwierzęta agresywne od wszystkich innych,

– karmiące samice i ich potomstwo od wszystkich innych.

V. Zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej.

1. Ośrodek w tym celu zawiera porozumienie z lecznicą na całodobową opiekę weterynaryjną.

2. Wprowadzony zostaje Obligatoryjny Program szczepień ochronnych:

Szczepienie psów

– wszystkie psy do 4 miesiąca życia po przyjęciu do schroniska i przebadaniu przez lekarza weterynarii powinny być zaszczepione przeciwko chorobą zakaźnym psów jeśli ich stan zdrowia na to pozwala, a po 15 dniowej kwarantannie w momencie osiągnięcia 4 miesiąca życia przeciwko wściekliźnie,

– wszystkie psy powyżej 4 miesiąca życia: 15 dni obserwacji i szczepienie przeciwko wściekliźnie, nosówce i parwowirozie oraz pozostałym chorobom wirusowym. W niektórych przypadkach dopuszczone szczepienie obowiązkowe przeciw wściekliźnie.

Szczepienie kotów

– od 4 miesiąca życia jednokrotne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– do 3 miesiąca szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym kotów.

3. Wszystkie zabiegi będą wykonywane po okresie kwarantanny i w przypadku, gdy po zwierzę nie zgłosił się właściciel w terminie 10 dni od jego zawiadomienia a gdy właściciel nie jest znany w terminie 10 dni od zakończenia okresu kwarantanny. W przypadkach ratowania życia zwierzęcia punkt ten nie obowiązuje.

VI. Czystość i pielęgnacja zwierząt

1. W celu zachowania w Ośrodku prawidłowych warunków higienicznych należy:

a) na bieżąco usuwać nieczystości,

b) utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,

c) odpowiednio wywietrzać pomieszczenia dla zwierząt,

d) odpowiednio ogrzewać pomieszczenia izolatek dla zwierząt.

2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:

a) odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste schludne,

b) w boksach bez posłania zbierać odchody i myć podłogi, aby były czyste i schludne,

c) u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,

d) meldować kierownictwu o zauważonych u zwierząt objawach chorobowych,

e) karmić zwierzęta zgodnie z instrukcjami i zaleceniami,

f) przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.

3. Należy przestrzegać zasad o odkażaniu i dezynfekcji.

VII. Wydawanie zwierząt

1. Jeżeli do Ośrodka zgłosi się osoba po psa lub kota, posiadająca warunki do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki – zwierzę może być wydane po 15 dniach pobytu w schronisku z wyjątkiem szczeniąt i kociąt, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do Ośrodka po uprzednim badaniu lekarsko – weterynaryjnym.

2. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w Ośrodku mają obowiązek odebrania zwierzęcia po udokumentowaniu prawa własności (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, itp.). Właściciel psa lub kota ma obowiązek pokryć koszty związane z transportem i utrzymaniem zwierzęcia w Ośrodku, szczepienie, koszty leczenia (gdy zachodzi konieczność leczenia). Zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie schroniska pkt. IX.

3. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie (jeżeli nie były uprzednio szczepione, co wymaga udokumentowania), a szczenięta przeciwko innym chorobom zakaźnym.

4. Nie wolno wydawać zwierząt:

a) dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów,

b) szczeniąt, przed ukończeniem 7 tygodnia życia oraz zwierząt chorych (z wyjątkiem przypadku, kiedy nowy właściciel deklaruje na piśmie chęć opieki i leczenia zwierzęcia we własnym zakresie).

c) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek, dla kotów koszyka lub torby) chyba, że schronisko ma zapewnioną pewną ilość obroży, kagańców i smyczy ,

d) osobom nietrzeźwym,

e) osobom podejrzanym o spekulacje i handel zwierzętami.

5. Każda osoba zabierająca zwierzę z Ośrodka zobowiązana jest:

a) do podpisania umowy adopcyjnej,

b) do podpisania dowodu rejestracji.

6. Pracownik Ośrodka :

– uwidacznia w rejestrze zwierząt: imię, nazwisko, adres osoby zabierającej zwierzę,

– wydaje paragon za pobrane opłaty jeśli takie były w przypadku odbioru psa przez właściciela,

– wydaje paragon za pozostawienie dobrowolnego datku jeśli taki był,

– wydaje książeczkę zdrowia zwierzęcia, zawierającą opis szczepień i zabiegów wykonanych od chwili umieszczenia zwierzęcia w Ośrodku oraz kopię dowodu rejestracji zwierzęcia.

7. Należy unikać wydawania suk przed sterylizacją do pilnowania gospodarstw wiejskich. Ma to na celu zapobieżenie niepożądanym miotom (nie dotyczy suk sterylizowanych).

8. O doprowadzeniu rasowego psa należy natychmiast zawiadomić miejscowy Związek Kynologiczny, a psa myśliwskiego Polski Związek Łowiecki.

9. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w Ośrodku na widocznym miejscu.

VIII. Usypianie zwierząt.

1. Usypianie zwierząt powinno odbywać się zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.

2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane na skierowaniu do eutanazji i podpisane przez lekarza weterynarii.

3. W rejestrze zostaje wpisana ilość i nazwa podanych zwierzęciu środków która zostaje podpisana przez lekarza weterynarii.

4. Usypianie jest dokonywane w Ośrodku lub lecznicy weterynaryjnej.

5. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel ( gabinet weterynaryjny ) i nie może się dokonywać w obecności innych zwierząt, ani osób postronnych.

6. Usypianie zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej.

7. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych udręczeń.

8. Uśpienie może być dokonywane tylko przez lekarza weterynarii.

9. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone i przechowywane do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji, z którym została zawarta umowa.

IX. Opłaty za usługi Ośrodka.

1. Psy i koty przekazywane są do adopcji nie odpłatnie

2. Osoba adoptująca może pozostawić dobrowolny datek na cele Ośrodka na dowód czego otrzymuje paragon z kasy fiskalnej.

3. Właściciel zwierzęcia może zostać obciążony następującymi kosztami:

a ) usługa transportu zwierzęcia – 36,90 zł brutto

b) pobyt dzienny psa – 7,38 zł brutto/dzień

c) pobyt dzienny kota – 2,46 zł brutto/dzień

d ) szczepienie przeciw wściekliźnie – 20,00 zł brutto

e ) szczepienie przeciw chorobom wirusowym – 45,00 zł brutto

f ) koszt leczenia – stawka zależna od ilości oraz rodzaju użytych leków – ustalana indywidualne do każdego zwierzęcia.

4. Cennik opłat za usługi schroniska musi być wywieszony w widocznym miejscu.

X. Godziny przyjęć interesantów.

1. Biuro czynne :

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku : od godziny 800 do godziny 1600

b ) w soboty : od godziny 900 do 1400

2. Odwiedziny interesantów oraz adopcja zwierząt odbywają się :

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku : od godziny 1000 do godziny 1600

b) w soboty : od godziny 900 do godziny 1400

3. W sytuacjach nagłych kontakt telefoniczny : 508 009 328

4. Zabrania się osobom przychodzącym do Ośrodka:

a) zbliżać się do zwierząt bez asysty personelu Ośrodka,

b) karmić zwierzęta – w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je oddać personelowi Ośrodka,

c) drażnić zwierząt.

5. Osobom nietrzeźwym wstęp do Ośrodka jest zabroniony.

6. Godziny przyjęć i odwiedzin Ośrodka muszą być wywieszone na widocznym miejscu.

XI. Działalność hotelowa

1. Ośrodek nie prowadzi działalności hotelowej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.