Regulamin adopcji

REGULAMIN ADOPCJI ZWIERZĄT Z OŚRODKA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W WĘGROWIE

1. Zwierzęta są wydawane do adopcji po 15 dniowej kwarantannie i odbytych szczepieniach z wyjątkiem szczeniąt i kociąt do czwartego miesiąca życia, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do Ośrodka po uprzednim zaszczepieniu i badaniu lekarsko – weterynaryjnym.

2. Właściciele zagubionych zwierząt przebywających w Ośrodku mogą je odebrać w okresie kwarantanny jeśli udokumentują prawo własności (książeczka zdrowia zwierzęcia, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, itp.) oraz zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. W przypadku braku szczepienia ustala się termin szczepienia i odbioru zwierzęcia.

3. Zwierzęta przekazywane są do adopcji w dobrym ogólnym stanie zdrowia, zaszczepione przeciwko wściekliźnie, odpowiednio oznakowane za pomocą mikroczipa oraz posiadające książeczkę zdrowia

 4. Zwierzęta są przekazywane do adopcji po jej umówieniu z pracownikiem w w wyznaczonym terminie oraz w wyznaczonych godzinach adopcji.

5. Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych będących w trakcie leczenia w przypadku, gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy Lekarz Weterynarii i Kierownik Ośrodka zdecydują, że wydanie chorego zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego, a osoba adoptująca podpisze odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowotnego adoptowanego zwierzęcia oraz konieczności kontynuowania leczenia na własny koszt.

6. Zwierzę może być adoptowane, jedynie przez osoby, które są w stanie zapewnić zwierzęciu prawidłową opiekę.

7. Z czynności wydania zwierzęcia wyznaczony Pracownik Ośrodka sporządza umowę adopcyjną, podpisywaną przez niego oraz osobę adoptującą, której kopię wydaje adoptującemu.

8. Zwierzęta w Ośrodku oznakowane są za pomocą mikroczipa i podlegają obowiązkowej Rejestracji w związku z czym adoptujący zobowiązany jest do podpisania dowodu Rejestracji Zwierzęcia, którego kopię otrzymuje.

9. Każda osoba adoptująca zwierzę z Ośrodka , w tym dotychczasowy właściciel zwierząt, zobowiązani są do :

a) posiadania dowodu osobistego ze stałym adresem zameldowania ( nie dotyczy właściciela odbierającego psa ), a w przypadku braku takiego wpisu do dowodu dokument ( zaświadczenie ) potwierdzające stałe  zameldowanie,

b)oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami co do jego pielęgnacji, żywienia lub ewentualnego leczenia udzielonymi przez pracownika Ośrodka

c) podpisania umowy adopcyjnej lub dokumentu odbioru zwierzęcia,

d) podpisania dowodu rejestracji zwierzęcia jeśli nie jest zarejestrowane,

e) posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia ( kagańca, smyczy ,klatki transportowej ,itp.).

f) traktowania adoptowanego zwierzęcia zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt,

g) zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego wyżywienie, wody i schronienia,

h) zapewnienia opieki weterynaryjnej, szczepień oraz potrzebnych zabiegów higienicznych

i) zaopatrzenia w obrożę z adresem i numerem telefonu,

j) zapobiegania rozmnażaniu

k) nie wypuszczania zwierzęcia na terenie otwartym,

l) nie trzymania psa na łańcuchu

ł) nie wykorzystywania do pracy, walk, polowania oraz tresowania w celach obronnych,

m) w przypadku gdy nie będzie mógł zapewnić zwierzęciu właściwych warunków, poszukania nowego opiekuna, któremu przekaże zwierzę nieodpłatnie na podstawie umowy adopcyjnej,

n) powiadomienia Wydającego oraz Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku o zaginięcia zwierzęcia oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, zmierzających do odnalezienia go, a w przypadku jego odnalezienia zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania.

10.Nie wolno wydawać zwierząt :

a) chorych, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy Lekarz Weterynarii i Kierownik Ośrodka zdecydują, ze wydanie chorego zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego, a osoba adoptująca podpisze odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowia adoptowanego zwierzęcia,

b) szczeniąt przy matce do 6 tygodnia życia,

c) odebranych właścicielowi decyzją administracyjną do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku zwierząt,

d) co do których ustalono właściciela do czasu przeniesienia własności na nowego właściciela na podstawie umowy lub do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku zwierząt,

e) osobom , które nie ukończyły 18-go roku życia

f) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia,

g) osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających,

h) osobom agresywnym,

i) osobom znanym z niewłaściwego, niehumanitarnego traktowania zwierząt,

j) osobom, co do których istnieje podejrzenie handlu zwierzętami,

k) osobom, które kilkakrotnie zwracały adoptowane zwierzę,

11. Pracownik Ośrodka, po przeprowadzonym wywiadzie z osoba wyrażającą chęć adopcji zwierzęcia może, ze względu na jego dobro, odmówić oddania go do adopcji.

12. Osobie Adoptującej zwierzę ze schroniska przysługuje prawo zwrotu zwierzęcia w ciągu 7 dni od dnia adopcji jeśli zwierzę nie spełnia oczekiwań adoptującego.

13. Zasady wydawania zwierząt są dostępne w Ośrodku.